Η ποιότητα στην υγεία είναι η παροχή διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων που είναι ικανές να διασφαλίσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στον τομέα της υγείας στα πλαίσια δυνατοτήτων της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης και στοχεύει στη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση του ασθενή.

ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Η πιστοποίηση του Θεραπευτικού Κέντρου Χανίων αφορά στην λειτουργία όλων των νοσηλευτικών τμημάτων της κλινικής και των εργαστηρίων.

ISO 22000 – Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP)

Το πρότυπο ISO 22000 εστιάζει στη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, αλλά και στη συγκρότηση ενός ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος στο χώρο που παρασκευάζονται. Η πιστοποίηση του Θεραπευτικού Κέντρου Χανίων επιβεβαιώνει την πλήρη συμμόρφωσή μας με τις παραπάνω απαιτήσεις.