Κλινική

Χώρος αναμονής
Δωμάτιο Νοσηλείας
Δωμάτιο Νοσηλείας - Μπάνιο

Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα

Αίθουσες επεμβάσεων

Χειρουργείο

Εξωτερικά Ιατρεία